Tag Archives: 吐血块

炮姜

炮姜

【拼音名】Pào Jiānɡ

【英文名】Common Ginger

【来源】
药材基源:为姜科植物姜干燥根茎的炮制品。
拉丁植物动物矿物名:Zingiber officinale Rosc.
采收和储藏:同干姜。

【原形态】姜,多年生草本,高50-80cm。根茎肥厚,断面黄白色,有浓厚的辛辣气味。叶互生,排成2列,无柄,几抱茎;叶舌长2-4mm;叶片披针形至线状披针形,长15-30cm,宽1.5-2.2cm,先端渐尖,基部狭,叶革鞘状抱茎,无毛。花葶自根茎中抽出,长15-25cm;穗状花序椭圆形,长4-5cm;苞片卵形,长约2.5cm,淡绿色,边缘淡黄色,先端有小尖头;花萼管长约1cm,具3短尖齿;花冠黄绿色,管长2-2.5cm,裂片3,披针形,长不及 2cm,唇瓣的中间裂片长圆状倒卵开,较花冠裂片短,有紫色条纹和淡黄色斑点,两侧裂片卵形,黄绿色,具紫色边缘;雄蕊1,暗紫色,花药长约9m,药隔附属体包裹住花柱;子房3室,无毛,花柱1,柱头近球形。蒴果。种子多数,黑色。花期8月。

【生境分布】我国中部、东南部至西南部各少广为栽培。

【性状】
性状鉴定:本品呈不规则膨胀的块状,具指状分枝。表面棕黑色或棕褐色。质轻泡,断面边缘处显棕黑色,中心棕黄色,细颗粒性,维管束散在。气香特异,味微辛、辣。
显微鉴定:本品粉末棕褐色。①淀粉粒众多,卵圆形、椭圆形、三角状卵形、类圆形或不规则形,直径 5-40μm,脐点点状,位于较小端,也有呈裂缝状者,层纹有的明显。偶见糊化淀粉粒团块。②油细胞及树脂细胞散于薄壁组织中,内含淡黄色油滴或暗红棕色物质。③纤维成束或散离,先端钝尖,少数分叉,有的一边呈波状或锯齿状,直径15-40μm,壁稍厚,非木化,具斜细纹孔,常可见菲薄的横隔。④梯纹、螺纹及网纹导管多见,少数为环纹导管,直径15-70μm。导管或纤维旁有时可见内含暗红棕色物的管状细胞,直径12-20μm。

【药理作用】温中散寒,温经止血。

【鉴别】总灰分不得过70%(药典附录ⅨK)。

【炮制】取净干姜,照烫法(附录ⅡD)用沙烫至鼓起,表面棕褐色。

【性味】味苦;辛;性温

【归经】脾;胃;肝经

【功能主治】温中止泻;温经止血。主虚寒性脘腹疼痛;呕吐;泻痢;吐血;便血;崩漏

【用法用量】内服:煎汤,3-6g;或入丸、散。外用:适量,研末调敷。

【注意】孕妇及阴虚有热者禁服。

【临床应用】用于脾胃虚寒,腹痛吐泻,吐衄崩漏,阳虚失血。

【摘录】《中华本草》

凤尾草

凤尾草

【出处】《植物名实图考》

【拼音名】Fènɡ Wěi Cǎo

【别名】井口边草(《本草拾遗》),小金星风尾、铁脚鸡(《履巉岩本草》),山鸡尾,井茜(《生草药性备要》),井阑草、石长生(《植物名实图考》),凤凰草(《分类草药性》),井边茜(《岭南采药录》),旋鸡头、阉鸡尾(《中国药植志》),凤尾蕨、野鸡尾(《广西中兽医药植》),青蕨(《陆川本草》),鸡脚草(《南宁市药物志》),百脚草、龙须草(《江西民间草药》),金鸡尾、腊肾草(《四川中药志》),百脚鸡(《中国药植图鉴》),金鸡爪、井口鸡胶舌(《闽东本草》),井栏茜、小叶凤尾草(《广东中药》 Ⅱ),小风尾(广州空军《常用中草药手册》)。

【来源】为凤尾蕨科植物凤尾草的全草或根。全年可采。

【原形态】
风尾草,又名:细叶凤尾草。
多年生草本,高30~70厘米。地下茎粗壮,密被线状披针形的黑褐色鳞片。叶丛生,叶柄长5~23厘米,灰棕色或禾秆色,无毛;生孢子囊的孢子叶2回羽状分裂,上面绿色,下面淡绿色,中轴具宽翅,羽片3~7对,对生残近对生。上部的羽片无柄,不分裂,先端渐尖,长线形,全缘,顶端的羽片最长,下部的羽片有柄,羽状分裂或基部具1~2裂片,羽状分裂者具小羽片数枚,长线形,小羽片在叶轴上亦下延成翅,叶脉明显,细脉由中脉羽状分出,单一或二叉分枝,直达边缘;不生孢子囊的营养叶叶片较小,2回小羽片较宽,线形或卵圆形,边缘均有锯齿,孢子囊群线形,沿孢子叶羽片下面边缘着生,孢子囊群盖稍超出叶缘,膜质。

【生境分布】生长于半阴湿的岩石及墙角石隙中。分布云南、四川、广东、广西、湖南、江西、浙江、安徽、江苏、福建、台湾等地。

【性味】
味淡微苦,性寒。
①《生草药性备要》:味辛,性平。
②《分类草药性》:性凉,无毒。
③《福建民间草药》:咸,寒,微毒。
④《本草推陈》:酸苦,寒。
⑤广州部队《常用中草药手册》:甘淡微苦,寒。

【归经】
①《泉州本草》:入肾、胃二经。
②《闽东本草》:入大肠、肾、心、肝四经。

【功能主治】
清热利湿,凉血止血,消肿解毒。治黄疸型肝炎,肠炎,菌痢,淋浊,带下,吐血,衄血,便血,尿血,扁桃体炎,腮腺炎,痈肿疮毒,湿疹。
①《生草药性备要》:洗疳、疗、痔,散毒,敷疮。治蛇咬诸毒,刀伤,能止血生肌,舂汁调酒服,渣敷患处。研末收贮治气痛。
②《岭南采药录》:晒干为末,治气痛热痛。
③ 《植物名实图考》:治五淋,止小便痛。
④《分类草药性》:治一切热毒,消肿,清火。治痈疮,乳痈,淋症。
⑤《中国药植志》:止泻。
⑥ 《贵州民间方药集》:解热,利尿。治小儿惊风,夜哭。
⑦《广西药植志》:清大肠、肺热。治热性赤痢及齿痛,止吐血。
⑧《中国药植图鉴》:治疥癣。
⑨《泉州本草》:治湿热小便不通,血淋,咽喉肿痛。
⑩《湖南药物志》:治疳积,感冒,目翳。
⑾广州部队《常用中草药手册》:清热,利湿,凉血。治菌痢,肠炎,外感发热,尿路感染,白带,腮腺炎,疔疮,湿疹。
⑿《江西草药》:治瘰疬,鼻衄,便血。
⒀《上海常用中草药》:治黄疸型肝炎,扁桃体炎,遗精,蛲虫病。

【用法用量】内服:煎汤,3~6钱(鲜品1~2两);研末或捣汁饮。外用:捣敷或煎水洗。

【注意】
虚寒证忌服。
①《履崭岩本草》:老人不可多服,其性冷故也。
②《闽东本草》:孕妇、冷痢、休息痢不宜服。

【附方】
①治热性赤痢:凤尾草五份,铁线蕨一份,海金砂藤一份。炒黑,水煎服。(《广西药植图志》)
②治痢疾:鲜凤尾草二至三两。水煎或擂汁服,每日三剂。(《江西草药》)
③治急性肝炎:鲜凤尾草三两。捣汁服,每日三剂,五天为一疗程。(《江西草药》)
④治泌尿系炎症,血尿:鲜凤尾草二至四两,水煎服。(广州空军《常用中草药手册》)
⑤治热淋、血淋:凤尾草七钱至一两。用米泔水(取第二次淘米水)煎服。(《江西民间草药》)
⑥治白带及五淋白浊:凤尾草二至三钱,加车前草、白鸡冠花各三钱,萹蓄草、米仁根、贯众各五钱。同煎服。(《浙江民间草药》)
⑦治崩漏:凤尾草一两。切碎,用水酒各半煎服。(《矿西中草药》)
⑧治鼻衄:凤尾草七钱至一两,海带一两(洗净)。水煎服。(《江西民间草药》)
⑨治大便下血:凤尾草七钱至一两。同猪大肠炖熟去渣,食肠及汤。(《江西民间草药》)
⑩治肺热咳嗽:鲜凤尾草一两。洗净,煎汤调蜜服,日服二次。
⑾治咽喉肿痛:鲜凤尾草五、六钱。洗净,煎汤,冲乌糖少许,日服二次。
⑿治小儿口糜:鲜凤尾草二至三钱。洗净,水煎,调蜜和朱砂少许内服。(⑩方以下出《泉州本草》)
⒀治羊毛疔:鲜凤尾草一两,捣汁服;或晒干磨粉,每服三钱,温开水调服。有寒者加姜汁服。(《衡山民间草药》)
⒁治五毒发背:小金星凤尾和根,洗净,用慢火焙干,称四两,入生甘草一钱。捣末分作四服,每服用酒一升煎三、二沸后,更以冷酒三、二升相和,入瓶器内封却,时时饮服。忌生冷油腻毒物。(《履巉岩本草》)
⒂治汤火伤:凤尾草,焙干研末,麻油调敷。(《湖南药物志》)
⒃治狂犬咬伤:凤尾草二两,水煎服;或捣烂外敷。(《湖南药物志》)
⒄治磷中毒(亦适用于鸦片、砷、毒蕈中毒):风尾草(鲜)四两。切碎,加泉水一碗,擂汁服。(《江西草药》)
⒅治荨麻疹:风尾草适量,食盐少许。水煎洗。(《江西草药》)
⒆治面神经麻痹:凤尾草三钱。水煎服。(《陕西中草药》)
⒇治秃发:小金星凤尾草根,浸油涂头。(《履巉岩本草》)

【临床应用】
① 治疗急性菌痢
成人每日取全草25~30克(最多可用2两小儿酌减),加水200~250毫升,煎至约100毫升,加糖分3次服。治疗80例,多数在2~7天内退热,腹痛及里急后重消失,大便次数及性质恢复正常,大便培养转阴。于口服同时,加用煎剂作保留灌肠亦可。
②治疗传染性肝炎
取鲜草制成100%煎液,服时加糖。成人海日100~150毫升,分2~3次服,连服1星期。治疗143例,均辅以维生素B1、C,结果除1例病情反复,20例显著进步外,均治愈。
③治疗伤寒
取细叶风尾草(干品),成人每日4两(小儿酌减),加水2500毫升,煎成750毫升,首次服 150毫升,后每隔2小时服60毫升。治疗5例(2例轻型,1例中型。2例重型),4例治愈,1例重型患者发热持续不退,改用合霉素治愈。
④治疗胆道疾患
取凤尾草3两,加糖煎服。临床试治胆囊炎、胆结石等并发胆道出血5例,服药6~8剂后,4例获得控制,1例无效。亦可用于感染所致的胆道出血。
此外,曾报道用凤尾草、水杨梅各2两,向日葵盘1只,煎服,治疗绒毛膜上皮癌、恶性葡萄胎各1例,收到意外疗效,值得探索。

地骨皮

地骨皮

【功用主治】
清热,凉血。治虚劳潮热盗汗,肺热咳喘,吐血,衄血,血淋,消渴,高血压,痈肿,恶疮。

①《本经》:”主五内邪气,热中消渴,周痹。”

②《别录》:”主风湿,下胸胁气,客热头痛,补内伤大劳嘘吸,坚筋,强阴,利大小肠,耐寒暑。”

③《药性论》:”细锉,面拌熟煮吞之,主治肾家风。”

④《食疗本草》:”去骨热消渴。”

⑤《本草别说》:”治金疮。”

⑥李杲:”治在表无定之风邪,传尸有汗之骨蒸。”

⑦王好古:”泻肾火,降肺中伏火,去胞中火,退热,补正气。”

⑧《日用本草》:”治上膈吐血;煎汤漱口,止齿血,治骨槽风。”

⑨《纲目》:”去下焦肝肾虚热。”

⑩《本草述》:”主治虚劳发热,往来寒热,诸见血证、鼻衄、咳嗽血,咳嗽、喘,消瘅,中风,眩晕,痉痼,腰痛,行痹,脚气,水肿,虚烦,悸,健忘,小便不 通,赤白浊。”

【异名】杞根、地骨、地辅、地节(《本经》),枸杞根,苟起根(《本草经集注》),枸杞根皮(《药性论》),山杞子根、甜齿牙根、红耳堕根(《河南中药手册》),山枸杞根、狗奶子根皮(《山东中药》),红榴根皮(《中药材手册》),狗地芽皮(《四川中药志》)。

【来源】为茄种植物枸杞等的根皮。植物形态详”枸杞子”条。

【采集】春初或秋后采挖,洗净泥土,剥下根皮,晒干。

【药材】干燥根皮为短小的筒状或槽状卷片,大小不一,一般长3~10厘米,宽0.6~1.5厘米,厚约3毫米。外表面灰黄色或棕黄色,粗糙,有错杂的纵裂纹,易剥落。内表面黄白色,较平坦,有细纵纹。质轻脆,易折断,断面不平坦,外层棕黄色,内层灰白色。臭微。味微甘。以块大、肉厚、无木心与杂质者为佳。
全国大部分地区有生产。

【药理作用】
①对心血管系统的作用
地骨皮的浸剂、酊剂及煎剂对麻醉犬、猫、兔静脉注射均有明显的降压作用,并伴有心率减慢和呼吸加快;浸剂的作用似优于煎剂;反复给药可产生程度不等的快速耐受现象。浓缩酊剂给麻醉犬、猫肌肉注射或煎剂给不麻醉大鼠灌胃也呈现持久稳定的降压作用。地骨皮的降压作用与中枢有关,还可能有阻断交感神经末梢及直接舒张血管的作用。降压期间,心电图除有心率变慢、T波减低外,无明显变化,中毒剂量可使豚鼠心脏产生房室传导的部分性乃至完全性阻滞。

②降血糖作用
给家兔灌服地骨皮煎剂,先使血糖短时间升高,然后持久降低,4~8小时后尚未恢复。对于注射肾上腺素引起的高血糖并无明显对抗作用。家兔皮下注射浸膏,血糖亦降低
另一种有髯毛的枸杞根的提取物可引起大鼠血糖显著而持久地降低,碳水化物耐量升高,其降低血糖作用是由于其中含有胍的衍生物。

③解热作用
地骨皮对人工发热家兔有显著退热作用。其乙醚提取物及乙醇提取后残渣之水提取物并无作用,而乙醇提取物、水提取物或乙醚提取后残渣的水提取物皆有作用。其解热作用比氨基比林弱,约与其他解热药相等。

【中药化学成分】
枸杞根皮含生物碱:甜菜碱(betaine),苦可胺(kukoamine)A及用于免疫调节,剂,杀病毒剂,肿瘤抑制剂等的 1,2,3,4,7,-五羟基-6-氮杂双环辛烷(1,2,3,4,7-pen-tahydroxy-6nitro- bicycol-octane)和1,4,7,8-四羟基-6-氮杂双环辛烷(1,4,7,8-tetrahydroxy- 6-nitrobicycol-octane)。

又含抗肾素作用兼抗血管紧张素Ⅰ转变酶活性作用的枸杞环八肽(lyciumin)A 和B。还含具抗血管紧张素Ⅰ转变酶活性作用的有机酸:(S)-9-羟基-10E,12Z-十八碳二烯酸[(S)-9-hydroxy- 10E,12Z-octadecadienoic acid]和(S)9-羟基10E,12Z,15Z-十八碳三烯酸[(S)-9-hydroxy-10E,12Z,15Z- octadecatrienoic acid]。尚含枸杞酰胺(lyciumamide)即是乙酸橙黄胡椒酰胺酯(aurantiamideacetae),亚油酸(linoleic acid)。

亚麻酸(linollenic acid),蜂花酸(melissic acid),桂皮酸(cinnamic acid),柳杉酚(sugiol),5α-豆甾烷-3,6-二酮(5α-stig-mastane-3,6-dine)[8],东莨菪素(scopoletin)[6],β-谷甾醇葡萄糖甙(β-sitosterol glucoside)[9],东莨菪素(scopoletin)[6],β-谷甾醇葡萄糖甙(β-sitoserol glucosde)[9]等。根含以正二十三烷(n-tricosane)和正三十三烷(n-trtriaconetane)为主的具15-33个碳原子的正烷烃;具18-31个碳原子的长链醇;胆甾醇(cholesterol),菜油甾醇(campesterol),豆甾醇(stigmasterol),谷甾醇(sitosterol)以及硬脂酸(steraric acid),棕榈酸(palmitic acid),油酸(oleic acid)[10]。
同属植物宁古枸杞根含生物碱:阿托品(atropine)和天仙子胺(hyoscyamine)。

【炮制】拣去杂质及木心,略洗,晒干,切段。

【性味】
甘,寒。
①《本经》:”味苦,寒。”
②《别录》:”大寒,无毒。”
③《纲目》:”味甘淡,寒。”

【归经】
入肺、肝、肾经。
①《汤液本草》:”足少阴,手少阳经。”
②《雷公炮制药性解》:”入肺、肾二经。”
③《本草汇言》:”入足少阴、足厥阴经。”

【用法与用量】
内服:煎汤,3~6钱;或入丸、散。外用:煎水含漱、淋洗,研末撒或调敷。

【宜忌】
脾胃虚寒者忌服。
①《医学入门》:”忌铁。”
②《本草汇言》:”虚劳火旺而脾胃薄弱,食少泄泻者宜减之。”
③《本草正》:”假热者勿用。”

【选方】
①治骨蒸肌热,解一切虚烦躁,生津液:地骨皮(洗,去心)、防风(去钗股)各一两,甘草(炙)一分。细末,每服二钱,水一盏,生姜三片,竹叶七片,煎服。(《本事方》地仙散)

②治热劳:地骨皮二两,柴胡(去苗)一两。上二味捣罗为散,每服二钱匕,用麦门冬(去心)煎汤调下。(《圣济总录》地骨皮散)

③治虚劳口中苦渴,骨节烦热或寒:枸杞根白皮(切)五升,麦门冬二升,小麦二升。上三味,以水二斗,煮麦熟,药成去滓,每服一升,日再。(《千金方》枸杞汤)

④治小儿肺盛,气急喘嗽:地骨皮、桑白皮(炒)各一两,甘草(炙)一钱。上锉散,入粳米一撮,水二小盏,煎七分,食前服。(《小儿药证直诀》泻白散)

⑤治吐、下血:枸杞根皮、子,为散,煎服。(《普济方》)

⑥治血淋:地骨皮,酒煎服。若新地骨皮加水捣汁,每盏入酒少许,空心温服更妙。(《经验广集》地骨酒)

⑦治消渴日夜饮水不止,小便利:地骨皮(锉)、土瓜根(锉)、栝楼根(锉)、芦根(锉)各一两半,麦门冬(去心,焙)二两,枣七枚(去核)。上六味锉如麻豆;每服四钱匕,水一盏,煎取八分,去滓温服。(《圣济总录》地骨皮饮)

⑧治消渴唇干口燥:枸杞根五升(锉皮),石膏一升,小麦三升。上三味切,以水煮,麦熟汤成,去滓,适寒温饮之。(《医心方》枸杞汤)

⑨治时行目暴肿痒痛:地骨皮(切)三斤。以水三斛,煮取三升,绞去滓,更内盐二两,煎取一升,洗目。(《圣济总录》地骨皮汤)

⑩治风虫牙痛:枸杞根白皮煎醋漱之。用水煎饮亦可。(《肘后方》)

⑾治膀胱移热于小肠,上为口糜,生疮溃烂,心胃壅热,水谷不下:柴胡、地骨皮各三钱。水煎服之。(《兰室秘藏》地骨皮汤)

⑿治耳聋,有脓水不止:地骨皮半两,五倍子一分。上二味捣为细末,每用少许,掺入耳中。(《圣济总录》地骨皮散)

⒀治瘭疽著手足、肩背,忽发累累如赤小豆,剥之汁出者:枸杞根、葵根叶。煮汁,煎如糖服之。(《千金方》)

⒁治肠风痔漏,下血不止:地骨皮、凤眼根皮各等分(同炒,微黄色)。捣为细末,每服三钱,空心温酒调服。忌油腻。(《经验方》地骨皮散)

⒂治痔疾:枸杞根、地龙(捣)。枸杞根旋取新者,刮去浮赤皮,只取第二重薄白皮,暴干捣罗为末,每秤一两,别入地龙末一钱,和匀,先以热虀汁洗煠患处,用药干掺,日可三次用。(《圣济总录》枸杞散)

⒃治气瘘疳疮,多年不愈:地骨皮不以多少,杵为细末,每用纸燃蘸絍疮口内,频用自然生肉,更用米饮调二钱,无时,日进三服。(《外科精义》应效散)

⒄治妇人阴肿或生疮:枸杞根煎水频洗。(《永类钤方》)

⒅肾经虚损,眼目昏花,或云翳遮睛。和枸杞子一斤,好酒润透。分作四份:一份用蜀椒一两炒,一份用小茴香一两炒,一份用芝麻一两炒,一份用川楝肉一两炒。炒后拣出枸杞,加熟地黄、白术、白茯苓各一两,共研为末,加炼蜜做成丸子,每天服适量。此方名”四神丸”。

⒆壮筋骨,补精髓。用枸杞根、生地黄、甘菊花各一斤,捣碎,加水一石,煮取汁五斗,以汁炊糯米五斗,拌入细曲,照常法酿酒,待熟澄清,每日饮三碗。此方名”地骨酒”。

⒇骨蒸烦熟(包括一切虚劳烦热及大病后烦热)。用地骨皮二两、防风一两,甘草(炙)半两,和匀后。每取五钱,加生姜五片,水煎服。此方名”地仙散”。

(21)肾虚腰痛。和枸杞根、杜仲、萆解和一斤,好酒三斗浸泡,密封土罐中再放锅内煮一天,常取饮服。

(22)赤眼肿痛。用地骨皮三斤,加水三斗,煮成三升,去渣,放进盐一两,再煮成二程式,频用洗眼和点眼。

(23)小便出血。用新地骨皮洗净,捣取自然汁。无汁则加水煎汁。每服一碗,加一点酒,饭前温服。

(24)风虫牙痛。用枸杞根白皮,煎醋含漱。

(25)口舌糜烂(膀胱移热于小肠,口舌生疮,心胃热,水谷不下)。用柴胡、地骨皮各三钱,水煎服。此方名”地骨皮汤”。

(26)男子下疳。先以浆水洗过。再搽地骨皮末,即可生肌止痛。

(27)妇女阴肿或生疮。用枸杞根煎水多洗。

(28)痈疽恶疮,脓血不止。有地骨皮不拘多少,洗净,刮去粗皮,取出细穰。以地骨皮煎汤洗,令脓血尽,以穰敷贴患处,很快见效。

(29)足趾鸡眼,作痛作疮。用地骨皮同红花研细敷涂。

(30)目涩有翳。用枸杞叶、车前叶各二两,捣出汁,以桑叶裹悬阴地一夜。取汁点眼,不过三、五次,即见效。

(31)五劳七伤,房事衰弱。用枸杞叶半斤,切细,加粳米二合,豉汁适量,一起煮成粥。每日食用,有效。

【临床报导】
①治疗高血压病
每日用鲜枸杞根皮或全根2两(干品1两),水煎2次分服,连服30天为一疗程。观察1~3期患者36例,显效(按1964年兰州心血管会议拟订标准)20 例,有效5例,无效11例。其中I期3例全部有效;Ⅲ期疗效最低,有效率62%。疗效出现时间最快4小时,最慢7天。全部病例自觉症状均有不同程度的改善。无体位性低血压及其它副作用。

②治疗青年扁平疣、掌跖疣、泛发性湿疹
地骨皮制成10%注射液,每次用2~3毫升,加自血2毫升,肌肉注射,每周2次,10次为一疗程。如未痊愈亦可继续一疗程。曾治疗青年扁平疣7例,6例痊愈,1例好转,皮疹大部消失;泛发性湿疹12例,痊愈9例,好转2例,无效1例。有的经2~4 次治疗即有明显好转,5~6次即愈。个别注射后不久感觉轻度头痛及面部潮红。

③治疗牙髓炎疼痛
取地骨皮1两加水500毫升,煎至50毫升,过滤后以小棉球蘸药液填入已清洁之窝洞内即可。经治11例,均有明显止痛效果。有的用药后1分钟即止痛。

④治疗疟疾
取鲜地骨皮1两,茶叶1钱,水煎后于发作前2~3小时顿服。试用于150例患者,其中145例均控制发作,有的服1剂即见效。

【食疗】
《食疗本草•枸杞》:“根∶主去骨热,消渴。”枸杞根皮就是地骨皮。这是关于地骨皮用于食疗的记载。

《滇南本草•地骨皮》:“枸杞尖作菜食,和鸡蛋炒吃,治少年妇人白带。”枸杞尖列地骨皮条下。

【用于消渴例证分析】
临床体会:地骨皮煮水饮用,每每对高血糖有明显平抑作用,而又不致发生低血糖。地骨皮是降血糖的良药,所以只适用于控制高血糖,而不应把它当成恢复糖尿病的重要手段。(聂文涛:《食物训练与糖尿病康复》)