Tag Archives: 植物

飞机草

飞机草

(广州部队《常用中草药手册》)

【异名】香泽兰(广州部队《常用中草药手册》)

【来源】为菊科植物飞机草的全草。茎具细纵纹,被黄色毛茸,枝叶揉碎有香味。叶对生,具柄,卵形至卵状三角形,基部圆或阔楔形,边缘有较密,离基3出脉。头状花序排戍伞房状;花粉红色,全为管状花,5齿裂。瘦果5棱形,顶端有刺毛状冠分布广东、广西、云南等地。

【采集】春、夏采收。

【性味】广州部队《常用中草药手册》:”微辛,温。”

【功用主治】广州部队《常用中草药手册》:”杀虫,止血。治旱蚂蝗咬后流血不止,用鲜叶揉烂涂伤口。”

八楞木

八楞木

【通用名称】八楞木

【其他名称】八楞木 (《饮片新参》)

【别名】八棱麻(《药材学》),青竹标(《贵州植药调查》),八面风、三棱草(《贵州草药》)。

【来源】为菊科植物风毛菊的全草。

【植物形态】风毛菊二年生草本。茎直立,粗肥,高50~150厦米,具疏生的腺点及细毛,纵棱显著,上部分枝展开。根生叶和下部叶有柄,长椭圆形,长20~30厘米,羽状深裂,裂片7~8对,顶端裂片长椭圆状披针形,两侧裂片狭长椭圆形,先端圆钝,两面具腺点和细毛;上部叶逐渐狭小,椭圆形、披针形或线状披针形,羽状分裂或全缘,无柄,或基部下延成翼柄以至茎部。头状花序多数,直径1~1.6厘米,成密集的伞房花丛;总苞管状或高杯形,长8~12毫米,宽6-8毫米;苞片多层,外层苞片较短小,先端圆钝,中层及内层苞片线形,顶端具膜质圆形的附片,背部及先端通常紫红色;管状花冠紫红色,长10~14毫米。瘦果长约4毫米;无毛;冠毛2层,外层较短,内层羽毛状。花期9~10月。 生长于山坡草地。分布华东及中南各地。

【采集】七月左右割取全草,晒干。

【药材】干燥全草,茎类圆柱形,长70~100厘米,粗的直径可达9毫米,外表棕色,有棱线,叶痕突起。质坚而轻,髓部白色,中有一小孔。叶暗绿色或棕色,多已脱落,叶柄长。全体被毛茸。气弱,味苦。 主产江苏。

【炮制】洗净,拣去杂草,切成小段,晒干,生用。

【性味】辛苦,平。 ①《饮片新参》:”味苦,性平。” ②《贵州植药调查》:”辛苦,寒。”

【功用主治】祛风活血。治风湿痹痛,跌打损伤,麻风。 ①《饮片新参》:”活血祛风,散痹止痛。” ②《贵州植药调查》:”舒筋活络,追风镇痛。”

【用法与用量】内服:煎汤,3~6钱。外用:煎水洗。

【宜忌】《饮片新参》:”血虚气弱者忌用。”

【选方】①治风湿关节痛:青竹标三至五钱,煎水服。 ②治跌打损伤:青竹标一两,泡酒服。 ③治麻风:青竹标、炒米柴、毛桐各等量,煎水常洗。(选方出《贵州草药》)

合欢

【合欢的功效介绍】:

合欢

【释名】 合昏、夜合、青裳、萌葛、乌赖树。

【气味】 (木皮)甘、平、无毒。

【主治】

1、肺痈。
取合欢皮一掌大,加水三升,煮成一半,分二次服。
2、跌打损伤。
用合欢皮,把粗皮去掉,炒成黑色,取四两,与芥菜子(炒)一两,共研为末,每服二钱,卧时服,温酒送下,另以药末敷伤处,能助接骨。
3、小儿撮口风。
有合欢花枝煮成浓汁,揩洗口腔。
4、中风挛缩。
用合欢枝、柏枝、槐枝、桑枝、石榴枝各五两,生锉;另取糯米五升、黑豆五升、羌活二两,防风五钱、细曲七升半。
先以水五斗煎五枝,取汗二斗五升浸米、豆蒸熟,加曲与防风、羌活,照常法酿。
封二十日后,压汁饮服,每饮五合,常有酒气即可,不宜过醉致吐。